We gebruiken cookies voor een betere algehele ervaring

Deze website heeft cookies nodig om alle functies te bieden. Raadpleeg onze pagina Privacybeleid voor meer informatie over de gegevens in de cookies. Om cookies van deze site te accepteren, klikt u op de knop "Ik ga akkoord".

- Cookie Beleid - Ik ga akkoord, ga door naar de website

Circle of Trust Webshop - Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Definities

1.1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht zijnde veertien dagen gerekend na de ontvangst van het Product(en);

1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;

1.3. Dag: kalenderdag;

1.4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.5. Verkoper: de rechtspersoon die Producten en/of diensten op afstand aan Consument aanbiedt waarvan de identiteit is weergegeven in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

1.6. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.7. Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden Circle of Trust Product.

1.8. Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden van Verkoper.

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Premium Fashion Brands B.V. (“Circle of Trust” & Circle of Trust Webshop”  en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden”).
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die Consument, via de webshop (www.circleoftrust.nl) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Circle of Trust plaatst. Door een bestelling te plaatsen, gaat Consument akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen Consument en Circle of Trust gesloten overeenkomst.

In deze Algemene Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van Producten via de webshop van Circle of Trust. Het is daarom van belang dat Consument de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Circle of Trust raadt Consument aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan op haar computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat Consument deze later kunt raadplegen.

Artikel 2: Gegevens Circle of Trust

2.1 Premium Fashion Brands B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Premium Fashion Brands B.V. staan hieronder:

Premium Fashion Brands B.V. (handelsnaam “Circle of Trust” & “Circle of Trust Webshop”)
Vestigingsadres :
Schweitzerlaan 42
1187JD Amstelveen, Nederland

Bezoekadres :
Schweitzerlaan 66
1187JD Amstelveen, Nederland

Telefoon: 0031 (0) 20-3450155 (maandag t/m vrijdag 9:00-16:00 uur).
E-mail: [email protected]

Kamer van Koophandel nummer: 34239187
Btw-identificatienummer: NL815222440B01

Artikel 3: Gegevens Consument

3.1 Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Circle of Trust mogelijk te maken is het van belang dat Consument haar gegevens, zoals naam, e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Consument is verantwoordelijk voor de juistheid van de door Consument opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Circle of Trust vind Consument onder artikel 2 van deze Voorwaarden.

3.2 Door Consument verstrekte gegevens worden door Circle of Trust alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, Consument kan dit raadplegen Circle of Trust website.

Artikel 4: Het aanbod en de overeenkomst

4.1 Wanneer de Consument een artikel koopt via de webshop van Circle of Trust gaat de Consument een overeenkomst aan met Premium Fashion Brands B.V. (handelsnaam “Circle of Trust” en  “Circle of Trust Webshop”). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Circle of Trust een bevestiging naar het door de Consument opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

4.2 Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Circle of Trust niet. Neem contact op met Circle of Trust wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

Artikel 5: Prijs en betaling

5.1 De in de webshop op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

5.2 De consument kan een bestelling afronden middels de in de webshop aangegeven betaalopties.

5.3 Het is in de Circle of Trust webshop niet mogelijk om Circle of Trust Concept Store cadeaukaarten en/of andere cadeau of spaarkaarten te gebruiken.

5.4 Kortingscodes, Sale artikelen en/of andere tijdelijke acties kunnen niet verrekend en/of toegevoegd worden op eerder geplaatste orders.

Artikel 6: Afhandeling bestelling en levering

6.1 Circle of Trust spant zich in om de bestelling van de Consument zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.

6.2 Bestellingen worden geleverd op het door Consument opgegeven verzendadres en middels de door Consument gekozen bezorgingswijze.

6.3 Wanneer Consument een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Circle of Trust heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan de Consument hier daarom niet over informeren.  Consument dient zelf te uit te zoeken of de door Consument bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat Consument een dergelijke bestelling plaatst.

6.4 Eigendom van door Consument bestelde Producten gaat op Consument over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Circle of Trust.

6.5 Circle of Trust besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van Producten. Mocht Consument onverhoopt incomplete of beschadigde Producten ontvangen, dient Consument binnen 5 dagen contact op te nemen met Circle of Trust. Dit kan via e-mail of telefoon.

Artikel 7: Kwaliteit

7.1 Circle of Trust spant zich in om Producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden Producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van Producten op de website en het Product zoals bij Consument bezorgd.

7.2 Uiteraard voldoen de Producten uit het assortiment van Circle of Trust aan de kwaliteit die Consument daarvan mag verwachten. Consument wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze Producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.

7.3 De in de webshop aangeboden Producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een Product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het Product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De Producten van Circle of Trust zijn samengesteld uit de in de webshop opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat Consument eventuele wasvoorschriften in acht neemt.

Artikel 8: Klachten

8.1 De contactgegevens van Circle of Trust staan onder de “Contact” button op de Website vermeld.

8.2 Consument dient het Product bij aflevering te inspecteren en Circle of Trust binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen, zo snel mogelijk, schriftelijk (email), volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.

8.3 Door Circle of Trust ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Circle of Trust dit binnen 14 dagen aan Consument kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Consument een antwoord kan verwachten

8.4 Consument erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door Consument  geleden schade vanwege dergelijke klachten.

8.5 Consument zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Verkoper ingestelde terugroepactie. Consument zal Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen bij het vermoeden dat een product een gebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.
Consument dient eventuele klachten te melden binnen een periode van zes maanden na de aankoopdatum, buiten deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1 Consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat Consument alle Producten uit haar bestelling heeft ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Consument kan gebruik maken van recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan Verkoper te retourneren, maar dit is niet verplicht. Consument kan Verkoper ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat Consumer de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op website van Verkoper.

9.2 Wanneer Consument ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een Product te ontbinden, dan heeft Consument de plicht om dit Product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Consument alle Producten uit haar bestelling heeft ontvangen, te retourneren naar het adres van Circle of Trust zoals vermeld op het retourformulier. De directe kosten van retourverzending van het Product aan Circle of Trust komen voor Consument eigen rekening, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen.

9.3 Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 9.1 restitueert Circle of Trust het voor het betreffende Product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat Consument de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Circle of Trust het betreffende Product retour heeft ontvangen of Consument kan aantonen dat het Product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer Consument bij het plaatsen van bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door Circle of Trust gehanteerde standaardlevering heeft gekozen, dan zal Circle of Trust de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan Consument terugbetalen.

9.4 Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 9.1 is bedoeld om vast te stellen of het Product past en of Consument het Product daadwerkelijk wilt hebben. Het is Consument toegestaan om een Product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of Consument het Product wilt hebben, net zoals Consument in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het Product – zoals het dragen van het Product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op Consument ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 9.5.

9.5 Wanneer een Product door Consument toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een Product incompleet is of een Product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat Consument het Product verdergaand heeft gebruikt dan als toegestaan onder artikel 9.4, dan is Consument jegens Circle of Trust aansprakelijk voor de door Consument veroorzaakte waardevermindering van het Product. Circle of Trust zal deze waardevermindering aftrekken van het aan Consument te restitueren bedrag.
Let op : Dit kan ook een 100% waardevermindering inhouden waardoor er geen bedrag te restitueren is

9.6 Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 9.1 geldt niet voor Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 10: Geschillen

10.1 Circle of Trust streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar Producten en diensten. Mocht Consument onverhoopt toch klachten hebben, dan kan Consument dit telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:

Circle of Trust Webshop.
Schweitzerlaan 66
1187JD Amstelveen, Nederland

Telefoon: 0031 (0) 20-3450155 (maandag t/m vrijdag 9:00-16.00 uur).

E-mail: [email protected]

10.2 Indien Consument de klachtenprocedure heeft doorlopen, maar Consument wilt klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de website www.circleoftrust.nl berusten bij Circle of Trust, haar licentiegevers, de fabrikanten van desbetreffende Producten en/of derden aan wie Circle of Trust niet gelieerd is.

11.2. Consument is niet gerechtigd om (delen van) de website www.circleoftrust.nl op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar www.circleoftrust.nl aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten.  Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op deze Voorwaarden en de tussen Consument en Verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die Consument geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.

Artikel 13: Ongeldige Bepalingen

13.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:
- blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht;
- en de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking

Artikel 14: Wijzigingen in deze Voorwaarden

14.1 Indien Circle of Trust besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Consument wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die Consument voor de datum van wijziging heeft geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op juni 18, 2021.